Algemene voorwaarden Galerie en Kunstuitleen de Pook

Leveringsvoorwaarden voor verkoop en verhuur aan particulieren en bedrijven van: Galerie & Kunstuitleen de Pook hierna te noemen: “de Pook”

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. “de Pook”: benaming van de Galerie en Kunstuitleen alsmede de gebruiker van deze algemene voorwaarden Huurder: Een particulier persoon of onderneming of enig personeelslid daarvan, gerechtigd tot huur van kunstwerken voor de betreffende onderneming. Koper: De (potentiële) klant die aanschaffingen doet of overweegt in onze galerie en/of onze webshop als rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Bedrijf: de onderneming of enig personeelslid daarvan, gerechtigd tot aanschaf of huur van kunstwerken voor de betreffende onderneming. Aanbieding: het te koop of te huur zijnd product, getoond en geprijsd in onze galerie, website alsmede persoonlijke en schriftelijke offertes. Kunstenaar: de maker (of vertegenwoordiger van de maker) van een kunstwerk dat in de digitale galerie wordt getoond. Overeenkomst: de overeenkomst voor huur (uitleen) of koop tussen “de Pook” en de klant. Schriftelijk: reacties via de e-mail of briefpost worden als schriftelijk aangemerkt. Verhuur: werken kunnen door “de Pook” gedurende ten minste 6 maanden aan particulieren en minimaal 12 maanden aan een bedrijf verhuurd worden, tijdens of waarna recht op koop is. Kunstwerk: kunstwerk in de vorm van afbeelding op vlak, als ruimtelijke vorm of anderszins, vervaardigd door een kunstenaar.

Artikel 2 Identiteit van “de Pook”

Galerie & Kunstuitleen de Pook Deldenerstraat 77 7551 AC Hengelo 074-2919759 www.depook.nl | info@depook.nl KvK nr. 06053177

Artikel 3 Algemeen

3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen “de Pook” en de klant waarop “de Pook” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 3.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met “de Pook”, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 3.3 Algemene voorwaarden van het bedrijf zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van “de Pook” en het bedrijf slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van “de Pook”. 3.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. “de Pook” en het bedrijf zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 4 Kunstuitleen

Aanvang en beëindiging van het lidmaatschap.
4.1 Het lidmaatschap kan op iedere datum aanvangen. De aanmelding voor particulieren geschiedt na legitimatie en ondertekening van het huurcontract in tweevoud, voor bedrijven geldt tevens dat de huurder ook over een machtiging van de directie dient te beschikken. De huurder ontvangt één exemplaar van het huurcontract, de algemene voorwaarden zijn in te zien op onze vestiging en op onze website. 4.2 Bij inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd. 4.3 Een lidmaatschap gaat in op de dag van ondertekening van het huurcontract en het gelijktijdig tonen van een geldig identiteitsbewijs. Door het plaatsen van de handtekening verklaart de huurder het kunstwerk in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. De huurder is gehouden het kunstwerk in goede staat bij ‘de Pook’ (tijdig) terug te bezorgen. 4.4 De uitleenperiode voor particulieren bedraagt minimaal 6 maanden, tenzij anders overeengekomen met de klant en wordt, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengt voor eenzelfde periode. 4.5 De uitleenperiode voor bedrijven bedraagt minimaal 12 maanden, tenzij anders overeengekomen met de klant en wordt, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengt voor eenzelfde periode. 4.6 Het lidmaatschap eindigt na opzegging. De opzegtermijn voor particulieren bedraagt 1 maand. Deze opzegtermijn is van toepassing op ieder abonnement afzonderlijk. Voor bedrijven geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Opzeggen kan alleen schriftelijk. Indien de huurder eerder besluit te stoppen met het lidmaatschap dan de aangegeven afloopdatum, wordt over de resterende huurperiode geen restitutie verleend.
Huurtermijn
4.7 Per jaar mogen particulieren max. 4 maal wisselen van kunstwerk, bedrijven hebben de mogelijkheid om 1 keer per jaar te wisselen van kunstwerk. Indien er gewisseld wordt naar een kunstwerk met een hogere huurprijs wordt hiervoor een aparte factuur in rekening gebracht voor het verschuldigde bedrag voor de nog resterende huurperiode, indien er gewisseld wordt naar een kunstwerk met een lagere huurprijs wordt er geen restitutie verleend. 4.8 De huurprijzen van de kunstwerken kunnen conform de marktontwikkeling worden aangepast, deze verhoging zal op de eerst volgende factuur vermeld worden. 4.9 De verkoopprijs van het kunstwerk vermeld op het huurcontract geldt voor de uitleenperiode vermeld op het huurcontract, na deze periode zal het kunstwerk bij eventuele verkoop door “de Pook” opnieuw getaxeerd worden. 4.10 Adreswijzigingen dienen uiterlijk een week voor de feitelijke verhuizing schriftelijk aan ‘de Pook’ te worden doorgegeven.
Eigendom
4.11 De op grond van deze overeenkomst door ‘de Pook’ aan huurder ter beschikking gestelde kunstwerk(en), blijven te allen tijde eigendom van ‘de Pook’ 4.12 De huurder is gerechtigd het gehuurde kunstwerk te kopen indien het kunstwerk als te koop staat vermeld op het huurcontract. ‘de Pook’ behoudt zich echter het recht voor te bepalen dat een kunstwerk niet (meer) voor verkoop in aanmerking komt. De eigendomsoverdracht van het kunstwerk zal pas geëffectueerd zijn indien tussen ‘de Pook’ en huurder een koopovereenkomst is gesloten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen door de huurder zijn nagekomen, daaronder begrepen de feitelijke betaling van de koopprijs, alsmede rente en kosten. 4.13 Indien de huurder tot aankoop besluit van een gehuurd kunstwerk zal het jaarlijkse huurbedrag eenmalig van het betreffende kunstwerk in mindering worden gebracht op de verkoopprijs vermeld op het huurcontract. (zie artikel 4.9)
Plaatsing, recht van toegang
4.14 Het door de huurder gehuurde kunstwerk zal worden geplaatst in of op een door de huurder opgegeven plaats en opgegeven adres. Indien door natrekking, bestemming of anderszins, het kunstwerk in juridische zin als onroerend zou worden aangemerkt, is huurder gehouden de schade die daaruit ontstaat aan ‘de Pook’ te vergoeden. Verplaatsing van het kunstwerk kan niet dan na schriftelijke goedkeuring van ‘de Pook’. Verplaatsing naar het buitenland is te allen tijde verboden. 4.15 Indien de huurder het kunstwerk zelf bij ‘de Pook’ ophaalt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van huurder. 4.16 Indien derden op het kunstwerk rechten willen doen gelden, is de huurder gehouden hiervan onmiddellijk ‘de Pook’ op de hoogte te stellen en die derden terstond de eigendom van ‘de Pook’ te doen blijken. Indien door maatregelen van derden het kunstwerk uit de macht van de huurder mocht geraken, zal de huurder ‘de Pook’ daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. ‘de Pook’ zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geachte maatregelen kunnen treffen. De kosten daarvan komen voor rekening van huurder en zullen op eerste verzoek van ‘de Pook’ aan haar worden voldaan. 4.17 ‘de Pook’, of een door ‘de Pook’ aangewezen persoon, is te allen tijde gerechtigd het kunstwerk te bezichtigen. Door het plaatsen van een handtekening op het huurcontract machtigt de huurder ‘de Pook’ onherroepelijk om het terrein of het gebouw waar het kunstwerk zich bevindt, te betreden ter controle van het kunstwerk, dan wel om het kunstwerk op te halen. 4.18 ‘de Pook’ is gerechtigd het kunstwerk van een merkteken te voorzien. De huurder is gehouden dit merkteken ongeschonden te houden.
Behandeling van de werken, transport en verzekering
4.19 De geleende kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct (zon)licht . De huurder verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar een van de vestigingen van “de Pook” (bijvoorbeeld in doek, plaid of ander verpakkingsmateriaal). 4.20 De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van kunstwerken “de Pook” hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 4.21 De klant is gehouden de kunstwerken in goede staat en onderhoud te houden en als goed huisvader te beheren. De klant is aansprakelijk voor alle schade aangebracht of ontstaan gedurende de tijd dat de klant de kunstwerken onder zich heeft. De aansprakelijkheid van de klant jegens “de Pook” is beperkt tot het bedrag van de verkoopwaarde van de gehuurde kunstwerken. De huurder dient de kunstwerken zelf te verzekeren, wij adviseren de klant de gehuurde kunstwerk(en) tijdens de huurperiode onder te brengen bij hun eigen inboedelverzekering of hiervoor een aparte verzekering af te sluiten. 4.22 “de Pook” biedt de huurder de mogelijkheid tegen een vergoeding de uitgezochte kunstwerk(en) te laten transporteren naar het thuisadres.

Wijze van betaling

4.23. Indien er sprake is van een nieuwe klant voor de kunstuitleen dient voor de aankomende huurperiode het huurbedrag vermeld op huurcontract of factuur ter plekke voldaan te worden, voor de betaling van de daaropvolgende huurbedragen wordt de klant rond de afloopperiode door “de Pook” gefactureerd. 4.24 Indien de klant achterstallig is in de betaling van het huurgeld en na de eerste herinnering in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde bedrag berekent “de Pook” € 10,00 administratiekosten en verbeurt de klant aan buitengerechtelijke kosten een bedrag berekend naar 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 30,- (excl. btw) telkens voor het geval dat “de Pook” voor de inning van het aan haar toekomende zich moet voorzien van rechtskundige of andere bijstand. “de Pook” heeft tevens het recht de klant van verdere deelname uit te sluiten. 4.25 In alle gevallen waarin “de Pook” een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de klant doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen abonnee om deze tot betaling te dwingen, worden alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte (met uitzondering van de in gevolge een definitieve rechterlijke beslissing, door “de Pook” te betalen proceskosten) door “de Pook” op de klant verhaald.

Artikel 5 Aanbiedingen en offertes

5.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is omschreven. 5.2 De door “de Pook” gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. “de Pook” is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door het bedrijf schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. 5.3 Levertijden in offertes van “de Pook” zijn indicatief en geven het bedrijf bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5.4 Prijzen in de galerie zijn inclusief btw. In offertes en op facturen staan de netto prijzen en de btw apart vermeld. 5.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is “de Pook” daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij “de Pook” anders aangeeft. 5.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht “de Pook” niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 5.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 “de Pook” zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft “de Pook” het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan “de Pook” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het bedrijf redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan “de Pook” worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan “de Pook” zijn verstrekt, heeft “de Pook” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan het bedrijf in rekening te brengen. 6.4 “de Pook” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat “de Pook” is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor “de Pook” kenbaar behoorde te zijn. 6.5 Indien door “de Pook” of door “de Pook” ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 6.6 De klant vrijwaart “de Pook” voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 7 De Webshop

Toepassing voorwaarden
7.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen via onze webshop op depook.nl. 7.2. Er kan worden afgeweken van deze voorwaarden, dit moet door ‘de Pook’ schriftelijk zijn vastgelegd. 7.3 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden.
Totstandkoming overeenkomst
7.4 Met het verzenden van het bestelformulier wordt de bestelling geplaatst en na het plaatsen van de bestelling ontvangt u per email een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. 7.5 De bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling. 7.6 ‘de Pook’ is gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren of te beëindigen. Prijzen en producten 7.7 Alle prijsopgaven staan vermeld in Euro’s, zijn inclusief btw en exclusief de verzendkosten. 7.8 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle aanbiedingen op depook.nl zijn vrijblijvend en de prijzen kunnen te allen tijde door ‘de Pook’ worden aangepast, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 7.9 Producten zijn leverbaar en geldig zolang de voorraad strekt. Het kan voorkomen dat u een artikel heeft besteld en dat dit niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan stellen we u daar zo snel mogelijk (per email) van op de hoogte. In overleg met de koper wordt naar een passende oplossing gezocht en anders vervalt de bestelling en wordt de gedane betaling retour gestort. 7.10 Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan of zet fouten, minimale kleur en grootte verschillen door weergave op internet. Tevens kan er sprake zijn van kleine maat of contour verschillen in omvang, vorm en kleur doordat er o.a. gewerkt wordt met natuurlijke producten. 7.11 Producten blijven eigendom van ‘de Pook’ tot ontvangst van betaling van het betreffende product. 7.12 Indien u bestelt vanuit het buitenland, bent u zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten van het betreffende land.
Betaling
7.13 Zodra de bestelling is ontvangen, ontvangt u een bevestigingsmail hetgeen tevens de factuur is, waarin de bestelde artikelen vermeld staan met de totale kosten alsmede de verschuldigde omzetbelasting, de verzendkosten en de betaalwijze. Na ontvangst van de factuur dient de betaling te geschieden binnen 7 werkdagen. Bij uitblijven van de betaling binnen deze termijn, behoudt ‘de Pook’ zich het recht voor de bestelling ongedaan te maken. 7.14 Levering van de artikelen vindt plaats na ontvangst van de betaling van het volledige bedrag. 7.15 Betaling kan via iDEAL internetkassa of door andere betaalopties zoals men deze vindt in de webshop.
Bezorging
7.16 Na ontvangst van betaling zullen de artikelen zo spoedig mogelijk worden geleverd. De levertijd verschilt per artikel. Indien het artikel voorradig is, is de levertijd gemiddeld 1 tot 3 werkdagen. Indien de artikelen niet voorradig zijn of gemaakt moeten worden, is de levertijd gemiddeld 14 werkdagen. U ontvangt een email over de te verwachten bezorgdatum indien de levertijd langer is dan 14 werkdagen. Deze leveringsdatum is indicatief en kan overschreden worden. Je kunt te allen tijde contact opnemen via info@depook.nl over de verwachte leveringstermijn. Je ontvangt een bevestigings-email wanneer de bestelling is verstuurd. ‘de Pook’ is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn. 7.17 De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden getoond op de website tijdens het invoeren van de adresgegevens tijdens het bestelproces. 7.18 ‘de Pook’ laat haar producten bezorgen door PostNL. De bezorgvoorwaarden van PostNL zijn van toepassing. ‘de Pook’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via PostNL. In geval van weigering van de aangeboden zaken komen de kosten van retourzending en het risico van beschadiging van de geweigerde bestelling voor rekening van de koper. 7.19 ‘de Pook’ levert aan alle adressen (m.u.v. postbusadressen) in Nederland.
Ruilen en retourneren
7.20 Heeft u de bestelling ontvangen en bent u toch niet helemaal tevreden dan kunt u binnen 14 dagen de aankoop retourneren of ruilen, mits de artikelen in originele verpakking zitten zoals zij geleverd zijn, ongedragen en onbeschadigd zijn en het geen afgeprijsde producten betreffen. 7.21 De retourzending is voor uw eigen rekening en dient voldoende gefrankeerd te worden, ook is ‘de Pook’ niet verantwoordelijk voor producten die zoek raken tijdens het retour traject of zelfs helemaal nooit aankomen. 7.22 U dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling, de retourzending of ruiling vooraf kenbaar te maken door een email te sturen naar info@depook.nl onder vermelding van artikelnaam, bestelnummer en reden van retourneren of ruilen. Na ontvangst van onze retourbevestiging per email dient u het product binnen 7 werkdagen nadat u het product van ons heeft ontvangen, aan ons te retourneren. Mocht u het willen ruilen voor een ander artikel, dient u dit aan ons kenbaar te maken. 7.23 De artikelen dienen onbeschadigd en in originele verpakking met prijskaartjes (indien aanwezig), inclusief bijbehorende originele factuur en je bankgegevens en voldoende gefrankeerd te worden verstuurd naar Galerie & Kunstuitleen de Pook, Deldenerstraat 77, 7551 AC in Hengelo. Na ontvangst van uw retour in goede orde, zullen wij het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten terugbetalen middels bankoverschrijving binnen gemiddeld 30 werkdagen. Bij onvoldoende frankering worden deze kosten van het terug te betalen bedrag afgehaald. Zodra wij de bestelling retour hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging per email. Beschadigde en/of gedragen alsmede zelf gerepareerde artikelen kunnen wij niet vergoeden. 7.24 Oorsieraden kunnen vanwege hygiënische redenen niet worden geretourneerd. Op maat gemaakte of op speciaal verzoek gemaakte artikelen kunnen eveneens niet worden geretourneerd.
Garantie
7.25 ‘de Pook’ geeft geen garantie op de producten verkocht uit de webshop, indien sprake is van een fabricagefout, dan zal ‘de Pook’ zo snel mogelijk overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde artikel dan wel in overleg met de klant een oplossing vinden. 7.26 ‘de Pook’ stelt vast of er sprake is van een fabricagefout en bepaalt de wijze van reparatie / herstel en verzending. 7.27 Op alle producten die als afgeprijsd worden aangeboden via de webshop heeft de koper geen recht op omruiling of restitutie, dit omdat deze producten vaak tegen zeer lage prijzen worden aangeboden en zelfs soms voor prijzen worden aangeboden die lager liggen als de originele inkoopprijs van ‘de Pook’
Aansprakelijkheid
7.29 ‘de Pook’ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel als gevolg van het dragen van het geleverde artikel en is ook niet aansprakelijk voor verlies (door koper) van het geleverde artikel. ‘de Pook’ heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien de informatie niet juist en/of onvolledig is, is ‘de Pook’ niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuiste en/of onvolledige informatie op haar website. ‘de Pook’ is niet aansprakelijk voor door haar gegeven adviezen met betrekking tot het gebruik van de producten. ‘de Pook’ is niet verantwoordelijk voor druk-, tik-, zet fouten op de website depook.nl doch zal deze zo snel mogelijk aanpassen indien dit zich voordoet.
Overmacht
7.30 ‘de Pook’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaronder in de wet en in de jurisprudentie wordt begrepen, onder andere en in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij depook.nl. In geval van overmacht is depook.nl nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.
Privacy
7.31 Alle aan depook.nl verstrekte persoonsgegevens, worden zorgvuldig bewaard en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op geen enkele wijze aan derden doorgegeven. De gegevens worden gebruikt voor het versturen van de bestellingen, eventueel contact opnemen naar aanleiding van een bestelling en het eventueel versturen van nieuwsbrieven/uitnodigingen van depook.nl. In specifieke gevallen is depook.nl gerechtigd informatie over de identiteit van de bezoeker openbaar te maken indien dit wettelijk vereist is.

Artikel 8 Geschillen

8.1 De rechter in het arrondissement Almelo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.Niettemin heeft ‘de Pook’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 8.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ‘de Pook’ en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

10.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 10.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Opgemaakt maart 2018